O nemocnici

O nemocnici

Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace, vznikla dne 1. 7. 2015 a je nástupnickou organizací Městské nemocnice Hustopeče. Zřizovatelem nemocnice je Jihomoravský kraj.

Vjezd do areálu

Vjezd vozidel do areálu nemocnice lemuje samostatná budova, ve které je umístěna kancelář vedoucího správy, administrativa a ambulance psychologa. Do areálu nemocnice je možno vjet až k výtahům na jednotlivá zdravotnická pracoviště. Parkování pro pacienty je situováno na velkém parkovišti u polikliniky, to je od vchodu do budovy vzdálené cca 100 m.

Areál nemocnice

Přízemí hlavní budovy – RTG pracoviště, ambulantní složky – chirurgická ambulance, interní ambulance, ultrazvuk, diabetologická ambulance, ergometrie.

1. patro – oddělení ošetřovatelské péče.

2. patro – interní oddělení a IV. stanice oddělení ošetřovatelské péče.

Na hlavní budovu navazuje budova stravovacího provozu.

V zadní části dvora za parkem se nachází samostatně stojící budova márnice.

Rehabilitační ambulantní složky a další ambulance – kardiologická ambulance, kožní ambulance a gastroenterologická ambulance – jsou umístěny v budově polikliniky mimo areál nemocnice cca 30 metrů od boční brány

Rozsah poskytované péče

Lůžková část

Oddělení ošetřovatelské péče:

  • celková kapacita 94 lůžek,
  • rozsah 24 hodin denně.

Interní oddělení:

  • celková kapacita 25 lůžek,
  • rozsah 24 hodin denně.

Průběh péče: denní vizity, potřebná vyšetření, rehabilitace.

Příjem pacienta:

  • z domácího léčení na doporučení praktického lékaře,
  • z jiných zdravotnických zařízení – dohoda s ošetřujícími lékaři a dle dodané překladové zprávy.

Nemocniční režim:

  • antidekubitní režim – zabraňující vzniku proleženin, sledování výživy, hygieny, vyměšování pacientů, provádí se převazy (bércové vředy, dekubity), jsou ošetřovány stomie, kanyly, podávány léky, infuze, sledovány základní životní funkce i psychický stav,
  • při změně zdravotního stavu je možnost provedení konsiliárních vyšetření v oborech, např. neurologie, oční, ORL, chirurgie, ortopedie, RHB.

Ambulantní péče

  • interna, kardiologie, angiologie, diabetologie, chirurgie, ortopedie, urologie, kožní, gastroenterologie a rehabilitace,
  • součástí poskytované zdravotní péče nemocnice je i radiodiagnostické oddělení, oddělení klinické biochemie a další obslužné provozy.

Stravování

Strava pro pacienty je připravována ve stravovacím provozu nemocnice. Pacientům je podávána strava přímo na jednotlivých odděleních dle diet předepsaných ošetřujícím lékařem.

Politika kvality Nemocnice Hustopeče

POLITIKA KVALITY NEMOCNICE HUSTOPEČE

Cílem nemocnice a jejich zaměstnanců je podávání vysoce odborných a bezchybných lékařských a ošetřovatelských výkonů a poskytování všestranné zdravotní péče pacientům včetně uspokojování individuálních potřeb pacientů.

Nemocnice Hustopeče, p.o. usiluje o to, aby se stala pro klienty stabilní nemocnicí, poskytující kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči v příjemném a bezpečném prostředí. Nemocnice Hustopeče se zavazuje dodržovat etické lékařské a ošetřovatelské normy a platné legislativní předpisy.

KVALITA PERSONÁLU

Vytvoření úspěšné nemocnice vyžaduje angažovanost vedení a součinnost a spolupráci každého zaměstnance. Konkurenceschopnost nemocnice je založena na kvalifikaci jejích zaměstnanců a na příjemném a lidském prostředí pro pacienty, daném souhrou lékařského a ošetřovatelského personálu. Profesní odbornost každého zaměstnance je zvyšována odbornými školeními a účastí na dalších profesních akcí pořádaných odbornými společnostmi v rámci celoživotního vzdělávání zdravotníků a dalších zaměstnanců. Nemocnice se aktivně účastní a podporuje specializační studium svých zaměstnancům v oborech, které vedení vyhodnotí jako nezbytné a přínosné pro provoz nemocnice.

KVALITA PROSTŘEDÍ A POUŽÍVANÝCH PŘÍSTROJŮ

Pro pacienty je vytvořeno dostupné a klidné prostředí v nemocničním areálu na severním okraji města Hustopeče. Areál nemocnice je udržován a průběžně vylepšován. Každoročně je vedením nemocnice vytvářen a zřizovateli předkládán ke schválení plán investičních akcí, jehož naplňování postupně modernizuje a zlepšuje prostředí a vybavení nemocnice.

Kvalita prostředí pro zaměstnance.

Pracovní prostředí pro zaměstnance je postupně vylepšováno a modernizováno. Nemocnice pravidelně investuje prostředky do zkvalitnění pracovního prostředí zaměstnanců. Směrnice S 22 Tvorba a čerpání FKSP obsahuje dohodu o vymezení části fondu, který slouží k dalšímu nadstandardnímu vybavení pracovního prostředí zaměstnanců.

Kvalita prostředí pro pacienty

Zřizovatel i samotná nemocnice každoročně investuje významné částky do obnovy a zlepšení vybavení prostředí nemocnice. Ke zkvalitnění vybavenosti nemocnice jsou využívány možnosti čerpání dotačních programů státu, EU. Nezanedbatelnou částku na věnovanou zlepšení vybavenosti nemocnice tvoří sponzorské dary soukromých osob a firem tohoto regionu.

Používané přístroje

Používané přístroje jsou z hlediska bezpečnosti v rámci platné legislativy pravidelně kontrolovány a udržovány. Při plánované obnově přístrojového a technického vybavení využívá nemocnice možnost čerpat finance z dostupných dotačních programů.

KVALITA ZÚČASTNĚNÝCH PROCESŮ

Nemocnice je řízena procesním způsobem. Průběh jednotlivých procesů je standardizován, přičemž je kladen patřičný důraz na zlepšování jak hlavních, tak řídících procesů. Naším cílem je diagnostika a terapie pacienta při nejnižším možném počtu komplikací, vyléčení pacienta, či zlepšení jeho zdravotního stavu za snižování délky potřebné hospitalizační péče v rámci jednotlivých diagnóz a racionální léčbě, která vede k ekonomické prosperitě nemocnice.

KVALITA SPOLUPRÁCE S PRAKTICKÝMI LÉKAŘI

Spolupráce je klíčovým úkolem úspěšné nemocnice. Spolupráce musí zahrnovat nejen pacienty a zaměstnance, ale i dodavatele a ambulantní zdravotnická zařízení. Praktickým lékařům je prezentována nabídka služeb naší nemocnice na internetu a v oblasti OKBH přímo.

ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA

Našich pacientů si vážíme. Věnujeme patřičnou péči komunikaci s pacienty, zjišťování jejich potřeb a spokojenosti. Nemocnice věnuje velkou pozornost i komunikaci s širší veřejností. Zaměření na zákazníka zahrnuje předjímání a reagování na jejich problémy, potřeby, obavy a zájmy.

Zpracovávání osobních údajů

Dokument o zpracovávání osobních údajů Nemocnicí Hustopeče můžete otevřít otevřít zde.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH